งานเลี้ยงรับรองฑูต Cocktail & Buffet

@สถานฑูตอินโดนีเซีย